Zaznacz stronę
Solidarna odpowiedzialność małżonków

Solidarna odpowiedzialność małżonków

Zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Niemniej jednak z ważnych powodów sąd może na...

Wysłuchanie dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych.

Wysłuchanie dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych.

Zgodnie z art. 2161 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd w sprawach rodzinnych dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Takie wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych....

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Podkreślenia wymaga...

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk małżonka

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk małżonka

Zgodnie z art. 28 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne...

Podział majątku – od czego zacząć?

Podział majątku – od czego zacząć?

Dzielenie majątku wspólnego może być źródłem konfliktu i stresu. Co zatem zrobić, aby dobrze przygotować się do tego procesu i od czego zacząć? W pierwszej kolejności należy ustalić co dokładnie wchodzi w skład majątku wspólnego. Oznacza to że należy sporządzić listę...

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Co do zasady, zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Niemniej jednak brzmienie kolejnych paragrafów wskazanego przepisu daje możliwość ustalenia w trakcie podziału majątku tzw. nierównych...

Ograniczenie i zakaz kontaktów rodzica dzieckiem

Ograniczenie i zakaz kontaktów rodzica dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Niemniej jednak Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewidują sytuacje, w których możliwe jest ograniczenie, a nawet zakazanie kontaktów rodzica z dzieckiem....

Wyrok rozwodowy. Co obowiązkowo musi się w nim znaleźć?

Wyrok rozwodowy. Co obowiązkowo musi się w nim znaleźć?

Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każde z nich może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd rozważa wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny, a co znajduje...

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie (§1), które będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie (§2). W trakcie trwania zawieszenia...

Jakie prawa i obowiązki małżonkowie mają w małżeństwie?

Jakie prawa i obowiązki małżonkowie mają w małżeństwie?

Podstawową zasadą zawartą w art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest stwierdzenie, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Dodatkowo ustawodawca stwierdza, że małżonkowie obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do...

Podejmowanie decyzji w istotnych sprawach dziecka

Podejmowanie decyzji w istotnych sprawach dziecka

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Co do zasady, każdy rodzic dziecka posiada pełnie władzy rodzicielskiej, chyba że sąd...

Alimenty za okres poprzedzający wniesienie pozwu do sądu

Alimenty za okres poprzedzający wniesienie pozwu do sądu

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego...

Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych

Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być udzielone przez sąd zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego)....

Dobro dziecka. Jak należy je rozumieć?

Dobro dziecka. Jak należy je rozumieć?

Dobro dziecka to nadrzędna zasada, która stanowi podstawową przesłankę wszystkich rozstrzygnięć sądu dotyczących dziecka. Samo jednak pojęcie „dobra dziecka” ma charakter nieostry i podlega każdorazowo badaniu w konkretnych okolicznościach danej sprawy. Czym zatem...

Sposób ustalenia kontaktów z dzieckiem

Sposób ustalenia kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice oraz ich dziecko mają prawo, ale też obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Realizacja wyżej wymienionego uprawnienia i zobowiązania może obejmować w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny,...

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na dziecko?

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na dziecko?

Z biegiem czasu wysokość obowiązku alimentacyjnego ustalona w drodze postępowania sądowego nie przystaje do aktualnych potrzeb małoletniego. Rosną bowiem usprawiedliwione potrzeby dziecka w zakresie rozwoju intelektualnego oraz fizycznego. W takiej sytuacji możemy...

Rozwód bez obecności pozwanego małżonka?

Rozwód bez obecności pozwanego małżonka?

Często jeden z małżonków straszy drugiego, że „nie da mu rozwodu”. Twierdzi też, że nie zamierza odpowiadać na pozew rozwodowy ani pojawiać się na rozprawie. Czy należy obawiać się, że uniemożliwi to orzeczenie rozwodu? Niekoniecznie, ponieważ istnieją prawne...

Co to jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Co to jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Oznacza to, że wszystko, co od chwili...

Dobro małoletniego dziecka ponad interesem rodziców

Dobro małoletniego dziecka ponad interesem rodziców

Władza rodzicielska, poza ograniczeniami wynikającymi wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, może doznawać ograniczeń na mocy tzw. zarządzeń opiekuńczych. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego dyrektywa profilaktycznego działania sądu nakazuje...

Nieabsolutna władza rodzicielska

Nieabsolutna władza rodzicielska

Jednym z elementów wyroku rozwodowego, jest uregulowanie władzy rodzicielskiej stron względem ich małoletnich dzieci. Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek dokonania rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Na marginesie należy wskazać, że regulacja władzy...

Rozwód: wina rozkładu pożycia

Rozwód: wina rozkładu pożycia

Przechodząc do szczegółowych rozważań na temat poszczególnych elementów wyroku rozwodowego warto zacząć od kwestii winy rozkładu pożycia. Orzekając rozwód sąd obligatoryjnie stwierdza, czy i który z małżonków ponowi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków...

Rozwód: kiedy zostają spełnione wszystkie przesłanki?

Rozwód: kiedy zostają spełnione wszystkie przesłanki?

Adam i Ewa długo byli małżeństwem. Wszystko wskazywało na to, że byli dla siebie stworzeni. Przed zawarciem związku małżeńskiego dobrze się poznali, zamieszkali razem i planowali wspólną przyszłość. Niedługo po ślubie ich rodzina zaczęła się powiększać i tak zostali...